Obnova historicko-prírodných objektov
pre zachovanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin

Číslo mikroprojektu:  INT/ET/ZA/1/I/B/0011
Popis projektu
Záujmové územie sa nachádza v chránených častiach území Tatranský národný park (TANAP) na Slovenskej strane a Tatrzański Park Narodowy (TPN) na Poľskej strane. V týchto častiach záujmového územia platia  z dôvodu ochrany prírody obmedzenia pre rozvojové aktivity, ktoré neumožňujú plánovať aktivity väčšieho investičného rozsahu. Toto cezhraničné územie patrí do menej rozvinutého regiónu. Prevažná časť príjmov miestneho obyvateľstva sa tvorí v cestovnom ruchu.

Súčasná nedostatočná vybavenosť chodníkov (poškodenie eróziou so stúpajúcou nebezpečnosťou pohybu, chýbajúca drobná architektúra, informovanosť), nedostatočné služby a  propagácia atraktivít predmetného územia spôsobuje menší záujem o mimoriadne cenné a atraktívne lokality územia Vysokých Tatier aj v ich podhorí.
V súčasnosti neexistuje v Západnej časti slovenských a poľských Tatier žiaden spoločný prechodový turistický chodník s náväznosťou na cyklotrasy v podhorí so spoločnou vlastnou značkou, ktorý by spolu s informačným zázemím usmerňoval pohyb turistov v národných parkoch a ich okolí.
Navrhnuté aktivity smerujú k zvýšeniu úrovne využitia tohto prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi a tak podporujú rozvoj  potenciálu cestovného ruchu v prírodných rezerváciách. Produkt bude jedinečný pre širšie pohraničné územia a bude prínosom pre obidve strany. Turistický produkt generuje pridanú hodnotu - spoločná prezentácia a ochrana územia ako celku, ktorá by v prípade realizovania osobitne každým subjektom nebola možná.
Navrhnutý produkt cestovného ruchu bude tvoriť kombinovaná trasa pozostávajúca z horských chodníkov a cyklotrás, ktoré náväzne spájajú partnerské obce Liptovskú Kokavu a Poronin cez Jamícku a Chocholowskú dolinu cez hraničný vrchol Volovec. Trasa na slovenskej strane začína na križovatke cyklotrás pri obci Liptovská Kokava, po jestvujúcich cyklotrasách pokračuje k ústiu Úzkej doliny. Odtiaľ po turistickom chodníku pokračuje cez Jamnícku dolinu až na slovensko-poľskú štátnu hranicu na vrchole Volovec. Trasa ďalej pokračuje po turistickom chodníku na poľskej strane do doliny Choholowskej, odtiaľ ďalej pokračuje po cyklotrasách cez obec Koscielisko a vrchy Butorowski wierch a Gubalowku až do Poroninu, kde končí pri  informačno-turistickom centre. Lokalizácia trasy je znázornená v technickom projekte, v prílohe č. 13.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť atraktívnosť a využitie Západnej časti slovenských a poľských Tatier vytvorením nového cezhraničného produktu cestovného ruchu pre návštevníkov z Poľska a Slovenska.
Produkt cestovného ruchu bude predstavovať kombinovaný turistický chodník a cyklotrasu  v území Západných Tatier od obce Liptovská Kokava cez Jamnícku dolinu a hraničný vrchol Volovec na slovenskej strane s pokračovaním na poľskej strane cez dolinu Chocholwovsku, obec Koscielisko do Gminy Poronin. Kombinovaná turistická spojnica nadväzuje na sieť ďalších cyklotrás po prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, o ktorých budú návštevníci informovaní prostredníctvom e-produktov.

Špecifické ciele projektu:
1. Podporiť prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva v Jamnickej doline modernizáciou turistického chodníka rozšíreného o informačné prvky s pastierskou  tematikou.
2. Prispieť ku prezentácii kultúrno-historického zázemia Gminy Poronin  rekonštrukciou a modernizáciou budovy informačno-turistického centra v Poronine.
3. Rozšíriť prezentáciu spoločného územia s využitím informačno-komunikačných technológií a internetu.

Uvedené špecifické ciele mikroprojektu prispejú k zvýšeniu atraktivity územia, zvýšeniu návštevnosti celého územia ako aj bezpečnosti návštevníkov. V neposlednom rade prispejú k zvýšeniu povedomia o kultúrno-historickom dedičstve predmetného územia (ovčiarstvo, pastierstvo, včelárstvo  a ľudové tradície a remeslá) a prírodnom dedičstve - jedinečnosti Tatranského národného parku - lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO svetového významu.  Zmodernizovaný cestovný produkt umožní vytváranie nových aktivít v obciach, ktoré budú potrebné z dôvodu zvyšovania návštevnosti predmetného územia. Vo veľmi významnej   miere  má  produkt nezastupiteľnú úlohu  pre ochranu biodiverzity  a prírodného  prostredia regiónu, hlavne elimináciou eróznej činnosti  v blízkom okolí horského chodníka.
logo projektu
informačná tabuľa
Cyklo-turistická spojnica L. Kokava - Poronin
Úlohy projektu:
1.Rekonštrukcia a modernizácia horského turistického chodníka a cyklotrasy
2. Výstavba sprievodnej infraštruktúry
3.Rekonštrukcia a modernizácia informačno-turistického centra v Poronine
4. Vytvorenie nového cezhraničného e-produktu

1.Rekonštrukcia a modernizácia horského turistického chodníka a cyklotrasy podľa priloženého mapového podkladu spájajúceho miesta s prírodno-historickými a kultúrnymi danosťami územia - oprava pevného podkladu chodníka v narušených miestach, protierózne technické opatrenia na narušených miestach ako aj na opravovaných úsekoch chodníka.

2. v rámci úlohy 2 bude  realizovaná sprievodná infraštruktúra v nasledovnom rozsahu
A. informačné panely 7 ks:
1. Križovatka cyklotrás nad obcou L. Kokava
2. Údolná niva Belej
3. odbočka miestnej komunikácie do Račkovej doliny zo št.cesty Pribylina - Podbanské
4. pri kolibe v Jamníckej doline
5. pri rázcestníku pod Smrekom
6. pri Dolnom Jamníckom plese
7. Informačné centrum Poronin
B. Úprava 2 prameňov:
- 1. pri kolibe v Jamníckej doline
- 2. na tur. chodníku pri prístrešku na rázcestníku pod Smrekom
C. Cyklistický prístrešok:
- otvorený prístrešok o pôdoryse 5x5 m s  lavicami v mieste panelu 1: napojenie cyklotrasy L. Kokava - Podbanské na štátnu cestu nad obcou L. Kokava.

3. Realizácia sa týka úpravy stavby „Wańkówka“ , ktorá je typickou stavbou regionálnej podhorskej architektúry, majúcej architektonickú umeleckú a historickú hodnotu, a je zapísaná do Krajského registra pamiatok. Dnes táto stavba plní dôležitú verejnú funkciu, je sídlom Obecného centra,  Obecného kultúrneho strediska v Poronine, Verejnej knižnice, sídlom Zväzu Podhalan, a goralskej skupiny „Regle“. „Wańkówka“ je dôležitým objektom kultúrneho a historického dedičstva nachádzajúcim sa na rekreačnom chodníku, ktorý vedie z Poronina do Liptovskej Kokavy cez Volovec.

4.  E-produkty budú návštevníkovi regiónu - absolventa spojnice Liptovská Kokava - Poronin poskytovať úplný prehľad možností aktívnej a poznávacej turistiky v širšom okolí Liptovskej Kokavy, ktoré budú vychádzať z už jestvujúcich cyklotrás a zaujímavostí. Rovnako bude obyvateľ a návštevník regiónu Horného Liptova informovaný o novej cyklo - turistickej spojnici smerom na Poronin a s kultúrno-historickými zaujímavosťami tohto regiónu so zameraním na historickú budovu informačného centra v Poronine, ktorá sa plánuje v rámci tohto projektu obnoviť  a odkiaľ bude vychádza celá trasa smerom na Slovenskú stranu.
V rámci projektu budú vytvorené nasledovné  3 e-produkty:
A. Informačný web portál:
B. Mobilná aplikácia
C. GPS navigácia

Udržateľnosť projektu
Projekt je navrhnutý tak, aby mohol byť bez akýchkoľvek zmien udržateľný v dlhodobejšom horizonte. Projekt je inštitucionálne zabezpečený prostredníctvom obci Liptovská Kokava a Gminu Poronin. Financovanie projektu po ukončení realizácie bude zabezpečovať obec Liptovská Kokava a Gmina Poronin z vlastných zdrojov a vlastnými pracovníkmi. Pôjde najmä o vykonávanie servisu pre e-produkty (aktualizácia informácii) a údržbu informačných panelov. Životnosť ostatných budovaných a rekonštruovaných prvkov výrazne presiahne dobu udržateľnosti projektu.

Rozpočet projektu:   114 751,29 €